Anna Krajczyńska - NoVa Park

NoVa Park: Nasuwa się pytanie, czy aby nie jest za późno?

Świadomość ekologiczna Polaków z roku na roku wzrasta. Coraz więcej osób segreguje śmieci, zwraca uwagę na ograniczenie zużycia wody czy wybiera rozwiązania proekologiczne takie jak odnawialne źródła energii. Wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Nasuwa się natomiast pytanie, czy aby nie jest za późno, aby zapobiec kryzysowi ekologicznemu – zastanawia się Anna Krajczyńska, Starszy Specjalista ds. Marketingu NoVa Park.


Anna Krajczyńska, NoVa Park: Istotne jest, aby oprócz samej świadomości ekologicznej społeczeństwa wypracować także nawyki, służące ochronie środowiska oraz klimatu. Właściciele firm doskonale zdają sobie sprawę, że ich działania – nawet przy niewielkim nakładzie finansowym – mogą mieć realny wpływ na środowisko naturalne. Do najważniejszych działań proekologicznych, które powinna stosować branża handlowa zaliczyć można: stosowanie zasad środowiskowych w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju, zastosowanie koncepcji ekologicznej społecznej odpowiedzialności biznesu, wdrożenie eko-innowacji technologicznych i nietechnologicznych, dążenie do minimalizacji odpadów i zużycia energii elektrycznej, a także prowadzenie akcji informacyjnych oraz edukacyjnych na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Zrównoważony rozwój to dziś działanie „must have” dla sektora handlu i nieruchomości handlowych. Bycie EKO to możliwość uzyskania dodatkowych korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i środowiska. Innowacyjne i ekologiczne podejście do prowadzenia działalności gospodarczej to także sposób na budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Badania pokazują bowiem, że konsumenci oczekują od firm proekologicznego podejścia oraz świadomej realizacji działań w trosce o środowisko naturalne.

W ramach działalności naszego centrum handlowego staramy się na każdym kroku podejmować działania mające na celu ochronę środowiska oraz dbamy o zrównoważony rozwój. Jednym z naszych strategicznych dokumentów jest polityka ochrony środowiska, którą na bieżąco aktualizujemy o nowe pomysły mające realny wpływ na ekologię np. dzięki wprowadzeniu systemu faktur elektronicznych w znacznym stopniu zmniejszyliśmy zużycie papieru.

Regularnie angażujemy się w akcję „Godzina dla Ziemi” oraz przeprowadzamy działania informacyjne, edukacyjne i ekologiczne np. w formie warsztatów dla dzieci. Nieprzerwanie od 2014 roku poddajemy się procesowi certyfikacji BREEAM® In-Use, który jest jednym z najważniejszych w Europie systemów oceny budynków pod względem ekologicznym. W tym roku, pomimo zaostrzonych kryteriów certyfikacji, uzyskaliśmy wynik „excellent” („doskonały”) w kategorii „Asset Performance” oraz „very good” („bardzo dobry”) w kategorii „Building Management”.

Dbamy również o ochronę bioróżnorodności i nie zapominamy o terenach zielonych, które odgrywają znaczącą rolę w miejskim ekosystemie. Powierzchnia terenów zagospodarowanych zielenią wynosi około 7200 m2, co stanowi 17% całej powierzchni centrum. Teren wokół obiektu otaczają krzewy i drzewa stanowiące miejsce rozrodu ptaków, podobnie jak bluszcz pospolity, który pokrywa północną ścianę budynku NoVa Park. Pozytywnie na bioróżnorodność wpływa również obecność oczka wodnego zlokalizowanego w północno-wschodniej części NoVa Park.

Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska w sektorze handlu i nieruchomości handlowych powinny być ściśle doprecyzowane i regularnie kontrolowane przez odpowiednie organizacje. To samo powinno dotyczyć również wszystkich innych branż. Władze powinny przede wszystkim zadbać o edukację ekologiczną Polaków już w okresie wczesno-szkolnym. Wszystko po to, aby już od najmłodszych lat budować w najmłodszym społeczeństwie proekologiczne postawy.

Jeżeli społeczeństwo będzie nieustannie przyczyniać się do poprawy świadomości ekologicznej, wierzymy, że podjęte działania znajdą bezpośrednie odzwierciedlenie w poprawie stanu środowiska naturalnego. Rozwój nowoczesnych technologii jest także szansą na skuteczniejsze radzenie sobie z wyzwaniami środowiskowymi, jakie są stawiane przed nami wszystkimi. Mamy nadzieję, że naszymi działaniami dokładamy „małą cegiełką” do pogłębiania świadomości ekologicznej zarówno wśród klientów centrum handlowego NoVa Park, jak również mieszkańców Gorzowa i okolic.


Źródło: NoVa Park

Fotografia: NoVa Park

Data publikacji: 21 lutego 2022