Podatek od sprzedaży detalicznej - Magazyn Galerie Handlowe

Nowy podatek od sprzedaży detalicznej

Zgodnie z zapowiedziami, 1 stycznia 2021 r., wejdzie w życie nowy podatek, którego podstawowym elementem konstrukcyjnym będzie przychód ze sprzedaży detalicznej. Podatek od sprzedaży detalicznej zaproponowany został w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, jednak jego wejście w życie zostało wówczas zablokowane przez stanowisko Unii Europejskiej. W dniu 7 października 2020 r. Sejm znowelizował ustawę budżetową, podnosząc zakładany deficyt do kwoty 109,3 mld PLN. Nowelizacja ta uwzględnia też wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej.


Kogo obowiązuje podatek od sprzedaży detalicznej i jak będzie naliczany?

Podatnikami będą wszyscy sprzedawcy detaliczni. Podstawą opodatkowania ma być osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln PLN. Nadwyżka dotyczyć ma przychodu osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca. Kwota przychodu będzie liczona narastająco w kolejnych dniach od rozpoczęcia sprzedaży podatnika w danym miesiącu do zakończenia sprzedaży w tym miesiącu. Przychód, który zostanie osiągnięty przez podatnika do łącznej wysokości 17 mln PLN, nie będzie podlegać opodatkowaniu. W konsekwencji kwota wolna od podatku ma wynosić 17 mln PLN miesięcznie. Z chwilą osiągnięcia tego przychodu wartość nadwyżki, liczona narastająco, ponad tę kwotę będzie podlegać opodatkowaniu.

Przykładowo sprzedawca detaliczny w 10 dniu miesiąca do godz. 17:00 zaewidencjonuje przychód ze sprzedaży detalicznej w wysokości 16 999 900 PLN, a następnie o godz. 18:00 zaewidencjonuje przychód o wartości 150 PLN. W wyniku tego uzyskana zostanie nadwyżka w wysokości 50 PLN ponad kwotę 17 mln PLN. Wobec tego przychód o wartości 50 PLN oraz każdy następny przychód zostanie wliczony do podstawy opodatkowania w tym miesiącu.

Przychód ze sprzedaży

Przychodem ze sprzedaży detalicznej będą kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży detalicznej, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki. Każda z części otrzymanej ceny sprzedaży ma powiększać przychód, niezależnie od tego, czy została dokonana przed czy po wydaniu towaru. Przychód ma obejmować podatek akcyzowy od towarów objętych tym podatkiem, natomiast w założeniu nie będzie obejmował należnego podatku od towarów i usług.

Przychód ze sprzedaży detalicznej ma być określany na podstawie wielkości sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących oraz sprzedaży niezaewidencjonowanej zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z założeniami Ustawy, jeżeli na kasie rejestrującej zaewidencjonowany zostanie przychód ze sprzedaży dokonanej na rzecz przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a następnie potwierdzony wystawieniem faktury, to przychód wynikający z tej faktury uwzględniony zostanie przy ustaleniu podstawy opodatkowania przez podatnika.
Podatnik nie będzie miał uprawnienia do korygowania podstawy opodatkowania o przychód udokumentowany fakturami VAT wystawionymi nabywcom dokonującym zakupu poza prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wyłączenia od opodatkowania

Ustawa przewiduje wyłączenie z opodatkowania odpłatnego zbycia:
1) energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dostarczanych do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, ciepła dostarczanego do konsumentów siecią ciepłowniczą ani wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
2) paliw stałych,
3) używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych,
4) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych oraz olejów opałowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
5) leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.
Wyżej wymienione pięć kategorii sprzedaży detalicznej nie podlega opodatkowaniu nowym podatkiem. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyłączonej z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej nie będą uwzględniane przy ocenie czy w danym miesiącu u podatnika doszło do opodatkowania tym podatkiem oraz przy ustalaniu wysokości podatku należnego od sprzedaży detalicznej.

Stawki oprocentowania

Ustawa wprowadza dwie miesięczne stawki podatku. Po pierwsze stawkę w wysokości 0,8% dla przychodu do wysokości kwoty 170 mln PLN. Po drugie stawkę w wysokości 1,4% dla nadwyżki przychodu ponad kwotę 170 mln PLN. Oznacza to, że sprzedawca, który osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu w danym miesiącu do wysokości 170 mln zł, zapłaci podatek jedynie według stawki 0,8% ponad kwotę wolną od podatku.

Zgodnie z powyższym, sprzedawca, który miesięcznie osiągnie przychód np. w wysokości 500 mln PLN, zapłaci podatek według stawki 0,8% od przychodu (ponad kwotę wolną) do wysokości 170 mln PLN i według stawki 1,4% od kwoty 330 mln PLN.

Obowiązki podatników

Zgodnie z postanowieniami Ustawy, podatnicy będą zobowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do:
1) obliczania i wpłacania podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
2) składania właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji o wysokości podatku sporządzonych według ustalonego wzoru.

Wymienione obowiązki będą dotyczyć miesięcznych okresów rozliczeniowych i muszą być spełnione w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Ocena podatku

Zgodnie z uzasadnieniem projektu Ustawy, podatek od sprzedaży detalicznej ma stanowić dochód budżetu państwa. Podatek od sprzedaży detalicznej ma w założeniu stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Autorzy projektu Ustawy zakładają, że wprowadzenie podatku nie spowoduje wzrostu cen. Duża rywalizacja między sieciami handlowymi i ewentualne wzmocnienie konkurencji ma zapobiec przeniesieniu kosztów daniny na konsumenta. Jako przykład wskazuje się, że w przypadku podniesienia stawek podatku od towarów i usług w 2012 r. nie zaobserwowano z tego tytułu statystycznie istotnego impulsu inflacyjnego.

W uzasadnieniu projektu Ustawy wskazuje się natomiast, że projektowana danina ma przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia dochodów podatkowych budżetu państwa, w szczególności do wyrównania ubytku dochodów z podatku CIT w związku z mającym mieć miejsce stosowaniem praktyk optymalizacyjnych, skutkujących przy dużych przychodach zapłatą stosunkowo małego podatku lub brakiem jego zapłaty.

Wydaje się, że wejście w życie powyższego podatku może skutkować przeorganizowaniem struktury cen detalicznych, w szczególności sprzedawcy mogą szukać oszczędności, żeby wyrównać stratę spowodowaną naliczonym podatkiem. Może również dojść do zmiany polityki podatkowej prowadzonych przedsiębiorstw. Trudno na tym etapie jednoznacznie ocenić potencjalne skutki wprowadzenia podatku, wydaje się jednak, że konkurencja cen na rynku może w istocie, zgodnie z założeniami projektu Ustawy, zapobiegać istotnym podwyżkom cen i w efekcie przerzuceniem kosztów dodatkowej podatku na konsumentów.


O autorze:

Paweł M. Wójcik, Esq., LL.M. – Adwokat, Wspólnik i Współzałożyciel kancelarii RWW.legal Rusin Wójcik. Świadczy kompleksowe usługi prawne, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa korporacyjnego, prawa karnego gospodarczego oraz podatków. Prowadzi doradztwo prawne oraz reprezentuje przedsiębiorców indywidualnych i zbiorowych, w tym spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje. Posiada uprawnienia adwokacie w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w stanie Nowy Jork.


Zobacz więcej artykułów w Magazynie Galerie Handlowe Online

 

Źródło: RWW Legal

Fotografia: Envato

Data publikacji: 3 listopada 2020